آهن سادات
  آهن سادات
  آهن سادات
  تهران بزرگراه آزادگان،خیابان غفاری، بنگاه سادات

  قیمت میلگرد ۲۲ اصفهان

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت [sipl_price_list id="4570"] قیمت میلگرد 22 اصفهان میلگرد 22 اصفهان میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری آن تقریبا ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است و تنش گسیختگی آن تقریبا برابر ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد. تغییر شکل ...

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت [sipl_price_list id="4570"] قیمت میلگرد 22 اصفهان میلگرد 22 اصفهان میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری آن تقریبا ۴۰۰۰ ...

  بیشتر

  قیمت میلگرد ۱۸ اصفهان

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت   [sipl_price_list id="4570"]   قیمت میلگرد 18 اصفهان میلگرد 18 اصفهان میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری آن تقریبا ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است و تنش گسیختگی آن تقریبا برابر ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد. ...

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت   [sipl_price_list id="4570"]   قیمت میلگرد 18 اصفهان میلگرد 18 اصفهان میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری آن ...

  بیشتر

  قیمت میلگرد ۲۰ اصفهان

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت   [sipl_price_list id="4570"]ذ قیمت میلگرد 20 اصفهان میلگرد 16 اصفهان میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری آن تقریبا ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است و تنش گسیختگی آن تقریبا برابر ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد.   ...

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت   [sipl_price_list id="4570"]ذ قیمت میلگرد 20 اصفهان میلگرد 16 اصفهان میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری آن تقریبا ...

  بیشتر

  قیمت میلگرد ۱۶ اصفهان

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت   [sipl_price_list id="4570"] قیمت میلگرد 16 اصفهان میلگرد 16 اصفهان میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری آن تقریبا ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است و تنش گسیختگی آن تقریبا برابر ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد.   ...

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت   [sipl_price_list id="4570"] قیمت میلگرد 16 اصفهان میلگرد 16 اصفهان میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری آن تقریبا ...

  بیشتر

  قیمت میلگرد ۱۴ اصفهان

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت   [sipl_price_list id="4570"] قیمت میلگرد 14 اصفهان   میلگرد 14 اصفهان میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری آن تقریبا ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است و تنش گسیختگی آن تقریبا برابر ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد. ...

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت   [sipl_price_list id="4570"] قیمت میلگرد 14 اصفهان   میلگرد 14 اصفهان میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری آن ...

  بیشتر

  قیمت میلگرد ۱۲ اصفهان

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت   [sipl_price_list id="4570"] قیمت میلگرد 12 اصفهان میلگرد 12 اصفهان میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری آن تقریبا ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است و تنش گسیختگی آن تقریبا برابر ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد. تغییر ...

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت   [sipl_price_list id="4570"] قیمت میلگرد 12 اصفهان میلگرد 12 اصفهان میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری آن تقریبا ...

  بیشتر

  قیمت میلگرد ۸ هیربد

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت   [sipl_price_list id="4426"] قیمت میلگرد 8 هیربد میلگرد 18 هیربد زرندیه میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری آن تقریبا ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است و تنش گسیختگی آن تقریبا برابر ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد. ...

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت   [sipl_price_list id="4426"] قیمت میلگرد 8 هیربد میلگرد 18 هیربد زرندیه میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری آن ...

  بیشتر

  قیمت میلگرد ۱۰ هیربد

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت   [sipl_price_list id="4426"]   قیمت میلگرد 10 هیربد میلگرد 10 هیربد زرندیه میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری آن تقریبا ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است و تنش گسیختگی آن تقریبا برابر ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع ...

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت   [sipl_price_list id="4426"]   قیمت میلگرد 10 هیربد میلگرد 10 هیربد زرندیه میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری ...

  بیشتر

  قیمت میلگرد ۱۲ هیربد

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت   [sipl_price_list id="4426"] قیمت میلگرد 12 هیربد میلگرد 12 هیربد زرندیه میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری آن تقریبا ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است و تنش گسیختگی آن تقریبا برابر ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد. ...

  ۰۹۱۰۵۷۵۷۷۹۷ مشاوره و استعلام قیمت   [sipl_price_list id="4426"] قیمت میلگرد 12 هیربد میلگرد 12 هیربد زرندیه میلگرد a3 آجدار میباشد که تنش جاری آن ...

  بیشتر